Onderzoek en advies

In het kader van de veiligheid van bomen en hun leefomgeving geldt voor elke boomeigenaar in Nederland de zogenaamde “zorgplicht”. Deze wettelijke zorgplicht houdt in, dat elke boomeigenaar voldoende zorg moet besteden aan zijn of haar bomen.

Om aan deze zorgplicht te voldoen, is het van belang, dat de bomen regelmatig deskundig worden beoordeeld. Als bij schade de eigenaar kan aantonen dat hij/zij heeft voldaan aan deze zorgplicht, is hij in beginsel niet aansprakelijk voor de ontstane schade.
Deze controles worden ook ‘Boomveiligheidscontroles’ genoemd en worden door ons uitgevoerd volgens de VTA - methodiek. VTA staat voor Visual Tree Assessment.
Dit betekent letterlijk: Visuele Boom Beoordeling.

Deze methode is gebaseerd op het beoordelen van bomen door middel van visueel waarneembare gebreken en/of afwijkingen. Er wordt niet alleen gekeken naar de conditie van de boom, maar ook naar de toekomst- en levensverwachting. Indien er gebreken en/of afwijkingen zijn geconstateerd, kunnen deze de toekomst- en/of levensverwachting van de boom gaan beïnvloeden.

De bevindingen van deze visuele beoordeling worden vast gelegd in een overzichtelijke rapportage van de bevindingen met aanvullend een sluitend advies wat betrekking heeft op het verdere beheer van de boom of bomen.