Groeiplaatsverbetering


Een beperkte ondergrondse groeiruimte is voor bomen in stedelijk gebied één van de grootste problemen in hun ontwikkeling. Doordat de wortels het plantgat niet uit kunnen en de grond vaak van minder goede kwaliteit is, belemmert dat de bomen om een gezonde wortelgroei te ontwikkelen.

Rust en harmonie in bodemfysische, bodemchemische en in bodem-biologische zin zijn een vereiste. Gezonde bodems zijn van nature ziekteonderdrukkende bodems.
Verstoorde bodemfysische omstandigheden, bijvoorbeeld verdichting, hebben in eerste instantie vooral een ongunstige uitwerking op bodembiologische activiteiten. In mindere mate op de bodemchemische samenstelling.
Als het bodemleven (flora en fauna) verstoord is, ontstaat een ziektegevoelige bodem. Om de bodem weer op orde te krijgen, dient het microbiologisch leven duurzaam hersteld te worden. Dit is mogelijk middels het pneumatisch injecteren van schimmelgedomineerde Humuscompost. Hiermee wordt zowel de verscheidenheid aan bodemorganismen als ook hun voeding ingebracht. De humusvoorraad is de reserve en 'speelruimte' van uw bomengrond. Het bepaalt de vruchtbaarheidsfactor en vormt de onontbeerlijke spil in een ziekteonderdrukkende bodem.

Om de groeiontwikkeling van bomen te bevorderen, passen wij groeiplaatsverbetering toe. Met behulp van een groeiplaatsinjector brengen wij onder druk een grote hoeveelheid lucht in de grond. Hierdoor ontstaan er scheuren die ruimte geven aan de wortels om dieper, breder en sneller de grond in te groeien.
Daarnaast injecteren wij deze luchtgangen met organische mest- en voedingsstoffen. Dit proces heft verdichte gronden op en breekt storende bodemlagen.
Het verbetert de bodemstructuur, de lucht- en waterhuishouding en het vergroot de doorwortelbare ruimte, waardoor er minder kans is op verdroging, ziekten
en plagen. Dit geldt zowel voor bestaande bomen als nieuwe aanplant.

Mede hierdoor deze techniek is er geen gronduitwisseling nodig. Dit heeft grote voordelen, zoals:

•    er treedt geen wortelschade op
•    er hoeven geen proefgeulen gegraven te worden
•    het geeft minder overlast voor verkeer door de snelle verwerking
•    er hoeft nauwelijks of geen straatwerk verwijderd en teruggeplaatst te worden
•    geen schade aan nutsvoorzieningen (kabels en leidingen)


In geval van tegenvallende groeiprestaties kunnen wij middels een biologische bodemanalyse de oorzaak van de groeistagnatie vaststellen. Wanneer deze bekend is, kunnen wij op gepaste wijze het probleem oplossen of voorkomen bij nieuwe aanplant.

Goed bodemmanagement garandeert een gezonde bodem.